Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Duch svatý

 
13.05.2016, autor: Charles Whitehead, kategorie: Duch svatý

Osoba Ducha svatého – Paraklétos


Pro nás je však velmi důležité vědět, že Duch svatý je božská osoba, stejně jako jsou božskými osobami Ježíš a Otec, a je proto hoden naší lásky, chvály a uctívání; je někým, komu můžeme věřit a složit v něj svou důvěru. Celý článek ...

17.01.2015, kategorie: Duch svatý

Papež: Duch svatý je v našich modlitbách opomíjen

Z papežovy promluvy 11.ledna 2015


Úryvek z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně Celý článek ...

17.09.2014, autor: Raniero Cantalamessa , kategorie: Duch svatý

Rozlišování v Duchu svatém


Pojďme se podívat blíže na vedení Duchem svatým v životě křesťanů. Říká se tomu také „rozlišování duchů". První a zásadní rozlišování duchů je rozpoznání Ducha svatého od ducha světa (srov. 1 Kor 2,12).
Celý článek ...

02.08.2011, autor: Elias Vella, kategorie: Duch svatý

Pan Hloubavý hledá pravdu

Pan Hloubavý byl posedlý hledáním pravdy. Navštěvoval knihovny, četl mnoho knih, chodil na semináře, ale všechno bylo marné. Celý článek ...

29.05.2010, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Duch svatý

Modlitba v Duchu

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit... Celý článek ...

18.05.2010, autor: Vojtěch Kodet, kategorie: Duch svatý

Stravující oheň

Duch svatý je oheň. A to nejen oheň, který zapaluje lidské srdce láskou, nadšením pro Boží dílo a touhou po Bohu živém, ale také oheň, který nás očišťuje... Celý článek ...

05.05.2010, autor: Petr Karas, kategorie: Duch svatý

Litanie k Duchu svatému

Jako pomůcku pro takzvanou denní tichou chvíli s Písmem a k rozjímání liturgických textů na celý rok vydalo nedávno Karmelitánské nakladatelství praktickou knihu Petra Karase s názvem Boží slovo na každý den. V tomto článku přinášíme s laskavým svolením nakladatelství text modlitby k Duchu svatémuz dodatků ke knize. Celý článek ...

31.05.2009, autor: Gaston Courtois, kategorie: Duch svatý

Kdo jsem pro tebe?

Jsem především přítel.
Ten, který chtěl sdílet váš život, abyste mohli sdílet život jeho.
Ten, který chtěl přebývat mezi vámi a učinit se chlebem vašich duší.
Ten, který, tichý a pokorný srdcem, trpělivě čeká, až ho zavoláte, aby vás prostoupil.
Jsem přítel, který odpouští. Celý článek ...

12.02.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Duch svatý

Svatý Pavel a Duch svatý v našich srdcích

V této katechezi papeže Benedikta XVI. se zamyslíme nad rolí Ducha svatého v životě sv.Pavla. Celý článek ...

19.12.2005, autor: Pat Collins, kategorie: Duch svatý

Duch svatý - duchovní GPS

Otec Pat Collins, který vyučuje spiritualitu na All Hallows College v Dublinu, prakticky vysvětluje, jak nás může Duch svatý oslovit a vést v každodenním životě.

Celý článek ...

18.11.2004, autor: sv. Augustin, kategorie: Duch svatý

Duch se za nás přimlouvá

Kdo prosí Pána jen o jedinou věc a o to jediné žádá,1 prosí s jistotou a bezpečně a nemusí se bát, že by mu mohlo být ke škodě, kdyby to dostal; naopak bez toho jediného mu nic jiného, třeba náležitě vyprošeného, neprospěje. Celý článek ...

21.05.2004, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Duch svatý

Křest v Duchu II.

Příznivou okolností, díky níž se křest v počátcích církve projevoval s takovou mocí, byla skutečnost, že se Boží milost i lidská odpověď setkaly současně, dokonale v jediném okamžiku. Celý článek ...

14.05.2004, autor: Angelo Scarano, kategorie: Duch svatý

Oblíbený učitel?

Vzývat Ducha svatého jen v nouzi, když něco nevím u zkoušky? To by bylo opravdu málo… Vzývat Ducha před četbou Božího slova? To je už přiměřenější aplikace evangelního textu. A že toto je pro náš život méně důležité než to první? Na první pohled ano – to první je takové „praktičtější“, konkrétnější. Ale pochopit Ježíšovo slovo? Jaký to má význam pro můj život? A navíc: toto „pochopení“ může být nebezpečné, protože mě může posléze vyzvat k určitým životním změnám… možná nepříjemným. Takže je lepší zůstat v blahé nevědomosti, ne? Celý článek ...

12.05.2004, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Duch svatý

Křest v Duchu I.

Dříve než začneme hovořit o Duchu Svatém, bylo by dobré snažit se pochopit, co znamená Obnova v Duchu Svatém. Po 2. vatikánském koncilu bylo mnoho věcí v životě církve obnoveno (liturgie, pastorační péče, kanonické právo, řeholní konstituce včetně řeholních rouch). Jistě jsou všechny tyto věci důležité, ale postihují pouze vnějšek a běda nám, máme-li pocit, že zde náš úkol končí, protože Bohu nezáleží ani na strukturách, ani na organizaci, ale na lidských duších. Celý článek ...

30.06.2003, autor: Pavel Šmíd, kategorie: Duch svatý

Duch svatý - původce chvály

Člověk je natolik slabý, že ani neví, jak se modlit, jak prosit či chválit, ale Duch svatý přichází na pomoc (srv. Ř 8,26). Písmo ukazuje, jak krásné chvalozpěvy vznikly působením Ducha. Marie, poté co počala z Ducha svatého a přišla k Alžbětě, zazpívala Magnificat. Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a chválil Boha Izraele. Sám Ježíš velebil Otce v Duchu svatém: „V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes a země...“ Celý článek ...

16.05.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Duch svatý

Duch svatý v dokumentech 2. vatikánského koncilu IV.

V poslední části své přednášky se autor věnuje přítomnosti Ducha svatého a charismat také mimo viditelné hranice katolické církve - u odloučených bratří. Sleduje nauku koncilu o této skutečnosti a dívá se na možnosti ekumeny. Celý článek ...

10.05.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Duch svatý

Duch svatý v dokumentech 2. vatikánského koncilu III.

Ve třetí části přednášky se autor zvlášť věnuje apoštolátu laiků jakožto jednomu z projevů Ducha svatého, který je hybným motivem církve.

05.05.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Duch svatý

Duch svatý v dokumentech 2. vatikánského koncilu II.

Pokračování autorovy přednášky se věnuje všeobecnému povolání křesťanů na cestě ke svatosti jakožto jednomu ze základních apelů koncilu.

01.05.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Duch svatý

Duch svatý v dokumentech 2. vatikánského koncilu I.

Autor se v této přednášce dívá na to, jak se 2. vatikánský koncil vyjadřuje o Duchu svatém a o jeho darech.

08.08.2002, autor: sv. Cyril Jeruzalémský, kategorie: Duch svatý

Živá voda Ducha Svatého

Když byl někdo dříve ve tmě a náhle spatří slunce, má rázem oči plné světla a jasně vidí, co dříve neviděl; podobně je na tom ten, komu se z milosti Boží dostalo daru Ducha svatého; duše se mu naplní světlem, a povznesen nad lidské možnosti vidí, co dříve neznal. Celý článek ...

15.02.2002, autor: sv. Irenej z Lyonu, kategorie: Duch svatý

Duch svatý - voda tryskající do života věčného

Velký učitel církve 2. století zná Ducha svatého z vlastní zkušenosti a jeho dílo, plné biblických obrazů a hlubokého vhledu do tajemství Božího, nám nabízí učení o Duchu svatém, které převzal od žáků apoštolů, a které se stalo pokrmem jeho života. Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2017
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump
Katolická charismatická konference 2017