Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Mystagogie sedmi pramenů života v Duchu

20.04.2007, autor: Pavel Semela, kategorie: Velikonoce

Už jste také zakusili ten pocit? To radostné nadechnutí se o velikonoční vigilii? Tu lidsky pochopitelnou úlevu, že všechny ty postní výzvy k transformaci našich deformací jsou už za námi? Ten jásot „velké noci“, kdy se světlo rozzáří do temnot a smrt je pohlcena životem? A pak, po několika týdnech, takové to nepříjemné zjištění, že nám ovoce Velikonoc jen tak proplouvá mezi prsty?

Pokud ano, chtěl bych vám nabídnout několik podnětů k odkrytí jednoho z doposud ne příliš zužitkovaného bohatství naší liturgie: velikonoční doby jakožto „mystagogie“ (uvádění do tajemství). Velikonoční tajemství je totiž tak obrovské, že církev postupem času vymyslela skvělou věc: období padesáti dní po Velikonocích jako postupné „uvádění do tajemství“ Velikonoc. Po katechetické přípravě žadatelů o křest během postní doby jsou tito s celou obcí napřed pozváni slavit celé velikonoční tajemství naráz: křest, biřmování, eucharistii, to vše oblečeno do nádherné liturgie velikonočního Třídenní. Zde můžeme spolu s novokřtěnci jakoby po hlavě skočit do Kristovy smrti a nechat se vytáhnout mocí jeho vzkříšení. Co ale pak?Stačí naše omezená kapacita pojmout toto bohatství?A právě zde nastupuje padesátidenní „mystagogie“: pomalé, rytmické kráčení cestou k Letnicím a postupné „rozbalování“ jedné nádhery po druhé z nám všem darovaného „balíčku“ velikonočního tajemství.

Úvod ke knize „Uvedení dospělých do křesťanského života“ vyjadřuje totéž trochu teologičtěji: Po Velikonocích „pokračuje společenství věřících spolu s nově pokřtěnými v hlubším chápání velikonočního tajemství a v jeho stále živějším promítání do běžného života jednak rozjímáním evangelia, jednak účastí na eucharistii a opravdovým životem v lásce. To je poslední období uvádění do křesťanského života, období mystagogie“ (UKŽ 37). Podobně i liturgická instrukce o slavení Velikonoc říká: „Padesát dní od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle Seslání Ducha svatého se slaví s radostným jásotem jako jeden sváteční den, jako ‘velký den Páně’... Dospělí, kteří přijali ve velikonoční vigilii svátosti uvedení do křesťanského života, jsou po celou tuto dobu zasvěcováni do tajemství víry“ (LC 100 a 102).

Následující odkazy mohou pomoci tento „velký den Páně“ prožít jako skutečnou „mystagogii“ a mohou být vodítkem pro modlitební setkávání, rozhovory v malé skupině či osobní rozjímání. Biblické texty vybrané z liturgie velikonočních nedělí je možné doplnit průběžnou četbou odpovídajících úryvků z Katechismu katolické církve (KKC), případně příslušnými kapitolami z knihy Raniera Cantalamessy Život pod vládou Kristovou (ŽVK). Podrobnější rozvedení těchto témat je možné nalézt ve velikonoční části „farních exercicií všedního dne“, které jako „uvedení do hlubšího křesťanského života v postní a velikonoční době“ v roce 1998 vydalo pod názvem „Život v Kristu“ Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském.

VELIKONOČNÍ OKTÁV: MODLITBA „V DUCHU“

Text: Jan 20,1-9; Žalm: Ž 42; Četba: ŽVK IX.; KKC 2623 – 2643; 2697 – 2791; 2725 – 2745

Tento týden můžeš sledovat, do jaké šířky a hloubky čerpáš z prvního pramene života v Duchu, z osobní modlitby, a nově se do tohoto pramene ponořit.

DRUHÝ TÝDEN VELIKONOČNÍ: TĚLO KRISTOVO

Text: J 20,19-31; Žalm: Ž 133; Četba: ŽVK X.; KKC 781 – 801; 946 – 953; 2684 – 2690

V modlitbě můžeš tento týden naslouchat, jakými cestami chce Duch Boží oživit základní rozměry života církve (Sk 2,42-47) i ve tvé vlastní farnosti či společenství a odkrýt ti tak další pramen života z Ducha, tělo Kristovo.

TŘETÍ TÝDEN VELIKONOČNÍ: BOŽÍ SLOVO

Text: Lk 24,13-49; Žalm: Ž 119; Četba: ŽVK XIII., KKC 50 – 133

Zkus v biblickém textu na tento týden nalézt verše, které mluví o „biblickém studiu“ učedníků, o jejich „modlitbě srdce“ a o pochopení celkového smyslu Písma a odkryj tak třetí pramen života z Ducha, Boží slovo.

ČTVRTÝ TÝDEN VELIKONOČNÍ: SVÁTOSTI BOŽÍ LÁSKY

Text: J 10,1-18.27-30; Žalm: Ž 103; Četba: ŽVK XI., KKC 1076 – 1134; 1210

Tento týden se uč čerpat ze čtvrtého pramene života v Duchu a objev hloubku a rozmanitost Kristovy pastýřské lásky v jednotlivých svátostech a liturgii obecně.

PÁTÝ TÝDEN VELIKONOČNÍ: DARY DUCHA SVATÉHO

Text: J 14,1-12; Žalm: 104; Četba: ŽVK XII.; KKC 799 – 801; 951; 1508; 2003

Uč se tento týden žít a chovat se tak, aby se v tobě mohly rozvíjet dary Ducha, a mohly se tak pro tebe i pro druhé stávat stále silnějším, již pátým, pramenem života v Duchu.

ŠESTÝ TÝDEN VELIKONOČNÍ: RŮST V KRISTU

Text: J 15,12-17; Žalm: Ž 139; Četba: ŽVK XIV.; KKC 1716 – 1724; 2725 – 2745

Během tohoto týdne pros v modlitbě o milost růstu v přátelství s Kristem a dar přinášet ovoce pro církev a odkryj tak toto osobní přátelství jako šestý pramen života v Duchu.

SVATODUŠNÍ NOVÉNA: „BUDETE MI SVĚDKY...“

Text: Sk 1,1-14; Žalm: Ž 67; Četba: ŽVK Závěr; KKC 863 – 885; 898 – 913

Nech se znovu pozvat do společenství s Marií a učedníky k očekávání „moci z výsosti“, moci darované ke službě svědectví evangeliu, která se pro tebe stane sedmým pramenem života v Duchu.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump
Katolická charismatická konference 2018