CHARIS

CHARIS byl vytvořen na výslovné přání papeže Františka. Jde o službu, která má podporovat jednotu napříč všemi projevy katolické charismatické obnovy. CHARIS zahájil svou službu na letnice 2019, kdy spojil dvě předchozí služby ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) a CF (Catholic Fraternity).

Struktura CHARIS

CHARIS tvoří na celosvětové úrovni Valné shromáždění (General Assembly) a Mezinárodní služba communia (International Service of Communion) a každý kontinent pak má Kontinentální službu communia (Continental Service of Communion). Na národní úrovni je služba CHARIS realizována skrze CHARIS Národní službu communia (CHARIS National Service of Communion), kterou v českém prostředí z praktických důvodů nazýváme Národní tým CHARIS.

Všeobecné cíle CHARIS

a) pomáhat prohlubovat a šířit milost křtu v Duchu svatém v celé církvi;
b) podporovat používání charismat nejen v katolické charismatické obnově, ale i v celé církvi;
c) povzbuzovat duchovní hloubku a svatost lidí, kteří zažívají zkušenost křtu v Duchu svatém;
d) povzbuzovat nasazení pro evangelizaci, především skrze novou evangelizaci a evangelizaci kultury při respektování náboženské svobody;
e) povzbuzovat spolupráci mezi komunitami vzniklými z katolické charismatické obnovy s ohledem na to, aby zkušenosti konkrétních komunit byly k dispozici k dobru všech;
f) podporovat ekumenický rozměr katolické charismatické obnovy a nasazení ve službě pro jednotu všech křesťanů;
g) identifikovat a podporovat konkrétní témata, která mohou prohloubit milost letnic;
h) povzbuzovat síťování a spolupráci mezi různými realitami uvnitř katolické charismatické obnovy v oblastech formace, evangelizace atd.;
i) podporovat službu chudým a sociální činnost skrze katolickou charismatickou obnovu;
j) organizovat příležitosti ke školení a formaci podle potřeb vyjádřených generálním shromážděním;
k) umožnit kněžím a řeholníkům prohloubit jejich zkušenost katolické charismatické obnovy a ve větší míře se na ní účastnit;
l) podporovat vzájemné vztahy a společenství: mezi osobami v různých realitách uvnitř katolické charismatické obnovy; s církevními hnutími, které se nehlásí k tomuto proudu milosti, a s ostatními křesťanskými církvemi a komunitami, zvláště s těmi, které žijí zkušenost letnic;
m) organizovat větší akce, konference, setkání vedoucích za účelem sdílení a výměny různorodých zkušeností pocházejících z Ducha svatého

* Tučně označené cíle zdůrazňuje papež František pro katolickou charismatickou obnovu jako prioritní.

Viz stanovy CHARIS čl. 3.
Další informace na oficiálních stránkách CHARIS